⇒ K pozitivnímu pohledu na sebe sama, lidskou důstojnost i na partnerské vztahy motivují programy určené žákům ve třetí, páté a deváté třídě.

Akreditované preventivní programy jsou svým obsahem i formou přizpůsobené věku dětí. Otevírají téma sexuality a kladou jej do kontextu lásky a partnerství. Smyslem je přivést žáky k uvědomění, že za svůj život a své rozhodování jsou odpovědní pouze oni sami.

Učitelé, v jejichž škole programy proběhly, se shodují, že zejména žáky druhého stupně téma velmi zajímá, přestože se to stydí přiznat. Lektorky se citlivou formou snaží žáky rozmluvit a přimět k přemýšlení. Předkládají jim informace a nastiňují modelové situace, avšak na možná východiska, postoje a názory se ptají samotných žáků, aby se jim v rozhovoru s vrstevníky otevíraly nové obzory. Metodika vedení těchto programů je ověřená dvacetiletou praxí a reaguje na potřeby žáků.

V závěrečných dotaznících pedagogové oceňují interaktivní prvky, diskuse i videa. „Lektorky uměly pohotově reagovat na otázky žáků,“ napsala jedna z učitelek, která se programu účastnila. Lektorky využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí.

Nabízené programy se mohou stát příležitostí k otevření náročných témat. Pro některé pedagogy není snadné najít vhodný čas a formu, jak takovou diskusi zahájit. Na programech, nabízených organizací Na počátku, se dá stavět, odkazovat se na ně a nastolená témata ve výuce dále rozvíjet.

Témata jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Cíle a metody odpovídají příslušným doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Program pro mladší děti nese název „Moje cesta na svět“. Lekce zabere dvě vyučovací hodiny. V její první části se žáci přiměřeně věku seznamují s průběhem početí. Ve druhé části pak s prenatálním vývojem a s porodem. V programu se střídá výklad s jednoduchými aktivitami a hrami, které žákům pomohou témata pochopit.

Lekce pro starší školní věk se zaměřuje na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Program je rozložen do dvou setkání. Každé z nich trvá 90 minut, tedy dvě vyučovací hodiny. Lekce směřuje žáky k odpovědnosti a vyzdvihuje hodnoty lidského života, věrnosti atp.

Podrobný popis obou preventivních programů, včetně obsahu jednotlivých lekcí a témat, je k dohledání zde. Na stejném místě je také možné kurzy pro školy objednávat.