Powered by Smartsupp

Nečekané těhotenství

Preventivní program Nečekané těhotenství je zaměřen na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Program směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je hodnota lidského života, věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.

Rizikové sexuální chování může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, a to jak v čase, kdy se odehrává, tak i v budoucnosti. Následně se může projevit ve vývoji psychiky (např. posun hodnot, posílení manipulativních schopností, oploštělost emocionality), v psychologicko-sexuologické oblasti (např. psychosexuální nezralost, preference patologických sexuálních aktivit, upřednostňování virtuálního erotického materiálu před normálním lidským kontaktem, nejasná, resp. nevyhraněná sexuální orientace apod.), ve zdravotní (např. pohlavně přenosné nemoci včetně HIV/AIDS, narkomanie) a sociální oblasti (navazování neadekvátních sociálních vazeb, ztráta vztahů nebo nekvalitní vztahové vazby, problémy v rodině atd.)

K rizikovému sexuálnímu chování patří předčasný začátek pohlavního života, vysoká frekvence pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuita, prostituční chování, prezentování vlastních explicitně erotických materiálů na internetu, krvavé sexuální praktiky, vaginální, anální a orální styk bez použití kondomu mimo dlouhodobé partnerství, kde se předpokládá věrnost partnerů.

Předčasný začátek intimního života je spojen s mnohými riziky, mezi nimi i s nečekaným těhotenstvím a jeho následky.

Obsahová struktura
1. hodina

seznámení s lektorem, tématem, očekávání třídy, pravidla

základní principy plodnosti

početí – začátek lidského života

prenatální vývoj člověka do porodu

  2. hodina

  nečekané těhotenství, okolnosti, podmínky pro přijetí dítěte

  možnosti řešení situace – dítě přijmout, uvolnit po porodu k adopci, ukončení těhotenství

  prevence – jak se do takové situace nedostat (připravenost na intimitu, intimita v láskyplném vztahu, ochrana před těhotenstvím antikoncepčními metodami)

  3. hodina 

  přivítání po týdnu, prostor pro otázky z minula, diskuse, co koho zaujalo

  preventivní spot “Osobnost” – diskuse, jak respektovat právo ženy na svobodnou volbu a současně právo dítěte na život – společné hledání řešení

  prevence – rozvíjíme do hloubky téma: jak se do takové situace nedostat (diskuse nad otázkami: Proč někdy spěcháme do intimity? Co pro tebe znamená láskyplný vztah?, modelové situace na téma důvěra, antikoncepční metody – podrobně spolehlivost, pozitiva, negativa)

  4. hodina

  spot “Retrospektiva” – diskuse nad nečekaným těhotenstvím

  hra na nečekané těhotenství – hledání vlastních pocitů, obav, řešení a jejich podmínek

  příběhy k jednotlivým možnostem řešení nečekaného těhotenství

  závěrečné shrnutí

  prostor pro závěrečnou diskusi

  evaluační dotazník pro žáky, pro pedagoga

  rozloučení

  Cena lekcí pro 1 třídu

  1800 Kč, od 1. 9. 2024 2000 Kč za celý program (tzn. 4 vyučovací hodiny)

  Cestovné – veřejnou dopravou nebo autem
  3 Kč/km.

  Oblast zaměření

  specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování

  cílová skupina

  děti staršího školního věku (9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ)

  Doba trvání

  Program je rozložen do dvou setkání. Jedno setkání trvá 90 min (tzn. 2 vyučovací hodiny) a po týdnu následuje druhé setkání (opět 2 vyučovací hodiny).

  CÍLE PROGRAMU

  N

  Žáci chápou základní principy lidské plodnosti a početí člověka (tvorba pohlavních buněk, ovulace, menstruace, biologický vznik lidského života – lektor průběhu lekce ověřuje systémem zpětnovazebních otázek).

  N

  Žáci dokáží rozlišit jednotlivé etapy svého prenatálního vývoje (skupinová práce s modely plodu).

  N

  Žáci umí rozlišit, co je zodpovědné a nezodpovědné chování v oblasti sexuality, dokáží popsat význam a výhody plánovaného rodičovství (práce ve dvojicích a týmech, práce s příběhy).

  N

  Žáci znají možnosti, jak řešit nečekané těhotenství, dokáží zvážit výhody a nevýhody řešení (práce ve dvojicích, hraní rolí v modelových situacích.).

  N

  Žáci v rámci společné diskuse hodnotí spolehlivost a rizika antikoncepčních metod.

  N

  Žáci popisují své pocity a obhajují svá rozhodnutí v modelové situaci nečekaného těhotenství, vyhodnocují si svůj postoj k nenarozenému životu (práce ve dvojicích, kolečko obav, anketa rozhodnutí a následná diskuse s celým týmem).

  Další informace k programu

  Program je rozdělen do dvou setkání, cca po týdnu. Čas mezi setkáními slouží posluchačům k tomu, aby mohli nad tématem přemýšlet a připravili se k diskusím. Program probíhají interaktivní formou, využívají komunitní kruh, diskusi, práci ve dvojicích, skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy.

  Obsah Programu je zaměřen na biologickou, psychologickou a sociální dimenzi rodičovství, na zvýšení znalostí týkajících se lidské plodnosti, početí a prenatálního vývoje, a rizik předčasného vstupu do intimity, včetně nečekaného těhotenství. Smyslem programu je umožnit žákům, aby si sami pro sebe objevili hodnotu lidského života, učili se přijímat vlastní zodpovědnost a do intimity nespěchali. Žáci budují své sebevědomí a odolnost proti tlaku vrstevníků. Smyslem je také přivést žáky k poznání, že za svůj život jsou odpovědní sami.

  Autor: Národní iniciativa pro život, o. p. s.

  Úroveň provádění: všeobecná prevence

  Jak program objednat a s kým se na něm potkáte?

  Programy pro školy můžete objednat na e-mailu prevence@napocatku.cz

  Mgr. Hana Zinková
  koordinátorka programů, lektorka
  tel. 774 440 831

  Mgr. Jitka Došlová
  lektorka