Powered by Smartsupp

Poslání a historie

„Naším posláním je chránit a rozvíjet lidský život od jeho počátku.“

K OCHRANĚ A ROZVOJI ŽIVOTA DÍTĚTE ORGANIZACE PŘISPÍVÁ:

 1. Poradenstvím ženám, které se v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím dostávají do krizové situace.
 2. Poskytováním azylového ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, kterým tíživá životní situace brání v rodičovství obstát.
 3. Vzděláváním a podporou osobnostního růstu žen s důrazem na posílení mateřské identity.
 4. Vzděláváním a informováním široké veřejnosti v oblasti rodičovství a úcty k lidskému životu.

POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB.

a) Poradna Na počátku (Odborné sociální poradenství)

b) Domov pro dětský život (Azylové domy)

c) Byty Na počátku (Azylové domy)

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

HODNOTOVÝ KODEX:

Každý člověk je hluboce ctěn, a to sám o sobě, bez ohledu na společenské postavení, dosažený stupeň rozvoje, zdraví, věk, pohled na svět či způsob života.

Vysoká hodnota dále náleží:

 • rozvoji potenciálu lidské bytosti, který je uskutečnitelný především v prostředí svobody a lásky (pečlivé pozornosti a zájmu, respektu a přijetí), jež umožňuje zbavovat se strachu a nedůvěry, které rozvoji brání
 • lásce, jediné možné energii skutečného života a růstu
 • kráse, uskutečňované ve všem (v jakékoli činnosti)
 • radosti, pramenící z pevné víry v konečný a jistý úspěch dobra ve světě
 • solidaritě, ve smyslu vědomí příslušnosti k celku a starosti o celek
 • spolupráci, jež sjednocuje úsilí mnohých o společné dobro
 • kvalitním mezilidským vztahům
 • rodině a mateřství

Historie organizace

U zrodu sdružení bylo malé společenství křesťanů, které hledalo ty nejvíce ohrožené a bezbranné v naší zemi. Našlo je v nenarozených dětech ohrožených umělým potratem. Těm především se rozhodlo pomáhat a pro tuto myšlenku získávalo další. Společně jsme si tyto děti zamilovali a sdružili se v úsilí chránit jejich život.

Těmto dětem pomáháme především tak, že nabízíme pomoc těhotným ženám, mnohdy ve velice nezáviděníhodné a obtížné životní situaci, které došly k rozhodnutí, že chtějí, aby se jejich dítě narodilo. Pro toto rozhodnutí hledají podporu a také zcela konkrétní pomoc v tom, co nejvíce pro zvládnutí svojí situace potřebují.

Činnost jsme zahájili v roce 1994.

Michaela Klírová, spoluzakladatelka

Začátky (1994)

Sídlo sdružení nám velkoryse darovala MUDr. Bernarda Dvořáková. Bezplatně nám poskytla k užívání svůj domek v Soběšické ulici v Brně Husovicích. Tam se také zahájila naše poradenská činnost a začala fungovat nepřetržitá telefonní linka pro těhotné ženy v tísni.

Záhy se na nás začaly obracet těhotné ženy v krizové situaci, které nemohly nadále zůstat u svých partnerů či rodičů. My jsme proto začali hledat prostory, kde bychom jim a jejich nenarozeným dětem mohli poskytnout ochranu a dočasný azyl. Provizorní řešení jsme našli v pronájmu budovy nedaleko Brna a díky dobrovolnické práci členů sdružení jsme začali tuto službu rozvíjet. Brzy jsme viděli potřebu vybudovat vlastní azylový dům s utajenou adresou, který by sloužil těhotným ženám v tísni z celé České republiky.

První dům (1995-2000)

V roce 1995 jsme zakoupili rozestavěný dům a zahájili jeho dostavbu. O rok později jsme Domov pro dětský život otevřeli, přijali kvalifikované zaměstnance a získali první dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí. Domov začal sloužit, rozběhly se v něm první kurzy pro těhotné maminky, ožil broukáním i pláčem novorozeňat.

Od té doby jsme podle potřeb klientek nabídku sociálně-vzdělávacího programu Domova průběžně obohacovali a také prostory Domova nezůstaly beze změn. Za dobu, co Domov funguje, byla např. zařízena herna ve stylu pedagogiky Montessori (prostředí podporující rozvoj důležitých dovedností u starších dětí); společně užívané prostory a vybrané sanitární zařízení byly upraveny na bezbariérové prostředí a zakoupili jsme schodolez (když k nám přišly dvě tělesně postižené maminky); vybudovali jsme půdní vestavbu, a tím získali dlouho postrádaný vzdělávací a společenský sál i vyhovující zázemí pro personál. Velkou radost jsme měli z povolení a vysvěcení Kaple Svaté rodiny.

Pokračování (2001-2012)

V roce 2001 se k nám po odchodu z Domova po čase dvě maminky s dětmi vrátily s tím, že se jim nedaří uspořádat každodenní život a vyjít s penězi. Také při návštěvách bývalých klientek, které nás požádaly o pomoc, jsme si uvědomovali, že není vždy snadné podržet to dobré, na čem v bezpečí Domova rok a půl pracovaly, i v novém prostředí. Bylo nasnadě uvažovat o realizaci další služby, která by poskytovala následnou pomoc při začleňování se do života v přirozené komunitě a po nějaký čas doprovázela a podporovala ženy v jejich samostatném životě. V roce 2004 jsme pronajali a otevřeli první chráněné byty a začali rovněž pracovat s klientkami ambulantně v místě jejich nového bydliště. V roce 2006 jsme za stejným účelem jeden dům zakoupili.

V roce 2004 jsme také díky práci na strategickém plánu organizace přijali našeho prvního fundraisera a pracovníka PR a poradenskou činnost etablovali jako samostatný projekt.

Transformace (od roku 2013)

V roce 2013 jsme se transformovali z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

Provozování Poradny, Domova pro dětský život a Bytů Na počátku (dříve Byty na půl cesty) tak v průběhu let vytvořily provázanou trojici služeb, skrze něž naplňujeme naše poslání. Stále však hledáme, jak ještě jinak pracovat pro ochranu života a zasazování se o úctu k němu (např. formou přednášek a osvěty, ale i hledáním nových účinných způsobů pomoci těhotným ženám v krizi).

Několikrát nás během naší práce povzbudilo také uznání ze strany veřejnosti.

Uvědomujeme si dobře, že naše práce by nebyla možná bez ochoty všech našich dárců, dobrodinců, vzdělavatelů a dobrovolníků i bez vstřícnosti ministerstva, krajů, měst, nadací a dalších subjektů, které nám poskytují dotace a granty. Upřímně a vděčně si ceníme každé pomoci.