POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Byty Na počátku je nabídnout pomoc spojenou s přechodným ubytováním matkám a jejich dětem.
Cílem služby je posílit dovednosti, znalosti a informovanost uživatelek tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti.
Pomoc poskytujeme způsobem, který uživatelky podporuje v aktivním řešení jejich situace, a to rozvojem jejich schopností a dovedností v oblastech bydlení, vedení domácnosti, hospodaření s finančními prostředky, zaměstnání a uplatňování jejich oprávněných zájmů.
Vytváříme podmínky pro osobnostní rozvoj uživatelek tak, aby dokázaly pečovat o sebe a své děti, podporujeme je při aktivitách v přirozené komunitě a podle potřeby je individuálně doprovázíme.

CÍLE

Realizací služby směřujeme k tomu, aby bylo dosaženo následujících cílů:

 • v oblasti vedení domácnosti a bydlení
  • uživatelka má upevněné dovednosti související s vedením domácnosti
  • uživatelka má zajištěné následné místo k bydlení
 • v oblasti financí a zaměstnání
  • uživatelka dokáže hospodařit s penězi
  • uživatelka je aktivní při hledání zaměstnání a dokáže si udržet pracovní pozici
 • v oblasti sociálních vztahů
  • uživatelka je začleněna do vztahové podpůrné sítě
  • uživatelka má rozvinuté potřebné dovednosti pro zvládání krizí a konfliktů
 • v oblasti rodičovských kompetencí
  • uživatelka zvládne péči o dítě, popř. umí vyhledat odbornou pomoc
  • uživatelka je vybavena dovednostmi pro řešení výchovných a vzdělávacích potřeb dětí a dokáže zajistit podmínky pro volnočasové aktivity dětí
 • v oblasti péče o sebe
  • uživatelka má osvojené formy péče o sebe, své zdraví a duševní stabilitu
  • uživatelka ví, jak řešit krizové situace a jak vyhledat odbornou pomoc
 • v oblasti uplatňování práv
  • uživatelka je orientovaná ve vlastních právech a povinnostech a je vybavena dovednostmi k jejich uplatňování
  • uživatelka dokáže v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc a má přehled o institucích a ostatních zdrojích přirozené komunity

CÍLOVÁ SKUPINA

 • matky s dětmi v obtížné životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami ani prostřednictvím jiné pomoci v jejich přirozeném prostředí (odchod z jiného AD, ztráta přístřeší, ohrožující vztahové problémy, nedostatečné rodičovské kompetence, apod.)
 • matky s dětmi, které jsou ohroženy násilným jednáním ze strany osob blízkých

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Při poskytování služby se řídíme následujícími zásadami:

 • zásada individuálního přístupu
  služba je poskytována s respektem k individuálním potřebám a cílům uživatelek, a s ohledem na jejich kompetence a možnosti
 • zásada bezpečnosti
  služba je poskytována tak, aby byly zachovány práva a svobody uživatelek
 • zásada aktivního přístupu
  služba je poskytována tak, aby podporovala aktivitu uživatelky, a zvyšovala její samostatnost a nezávislost na sociálních službách
 • zásada sociálního začleňování
  služba je poskytována tak, aby posilovala začleňování uživatelek do prostředí přirozené komunity
 • zásada odbornosti
  služba je poskytována kvalifikovaným personálem s příslušným vzděláváním, zkušenostmi a předpoklady pro tuto práci
 • zásada mlčenlivosti
  pracovníci jsou při poskytování služby vázáni mlčenlivostí