Poslání

Posláním Poradny Na počátku je přispívat k ochraně nenarozených dětí prostřednictvím podpory těhotných žen, které se v důsledku těhotenství dostávají do nepříznivé situace. Důvodem této nepříznivé situace bývá nepřijetí těhotenství lidmi z nejbližšího okolí, chybějící zázemí pro život s dítětem nebo vnitřní konflikt ženy související s neplánovaným očekáváním dítěte. A dále podpora žen, které v době těhotenství a mateřství nemají potřebné informace, dovednosti a podmínky pro to, aby mohly v bezpečném a vyhovujícím prostředí vychovávat své dítě.

Cíl

Cílem poradenství je poskytnout podporu a pomoc ženám, které se rozhodují, zda donosit
své dítě a dále ženám, které v době těhotenství a mateřství potřebují informace, aby se
mohly zorientovat ve své aktuální situaci spojené s neznalostí svých práv a jejich
uplatňováním.

1. Cílem poradenství je předat informace potřebné k tomu, aby se žena zorientovala ve vlastní situaci neplánovaného těhotenství, aby získala přehled o možných východiscích a dospěla tak k rozhodnutí, s nímž je vnitřně v souladu.

Soustředíme se na předání informací v těchto oblastech:

 • průběh těhotenství, psychické a fyzické změny v období těhotenství, vývoj dítěte před narozením
 • změny v citovém prožívání v období těhotenství a počátku mateřství, vnímání sebe sama jako matky a postoj k vlastnímu mateřství
 • orientace v hodnotovém žebříčku, možné rozdíly v pojetí hodnot před narozením dítěte a po něm
 • vytváření vazby matka-dítě a způsoby podpory rozvoje této vazby
 • znalost zdravých vzorů mužské a ženské role ve vztazích a výchově dětí
 • zdravotní i psychické důsledky potratu, riziko postinterrupčního syndromu – ženám, které zvažují umělé ukončení těhotenství, nabízíme prostor pro zvážení svého rozhodnutí a důvodů, které je k tomuto rozhodnutí vedou – konečnou volbu těchto žen respektujeme, ať je jakákoli
 • průběh procesu svěření dítěte do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounství) nebo do jiných forem výchovy (kojenecký ústav, dětský domov)
 • role OSPOD v procesu svěření dítěte do náhradní rodinné péče nebo jiných forem výchovy, možnosti pomoci neziskových organizací zaměřených na náhradní formy náhradní rodinné péče
2. Cílem poradenství je předat informace vztahující se k základnímu sociálněprávnímu povědomí v období těhotenství a mateřství.

Soustředíme se na předání informací v těchto oblastech:

RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST

 • povinnosti ve vztahu k dítěti a důsledky zanedbání povinné péče
 • role orgánu sociálně-právní ochrany dětí a jeho pravomoci
 • omezení rodičovské odpovědnosti v případě nezletilosti matky, vyplývající práva a povinnosti

OTCOVSTVÍ A UPLATNĚNÍ PRÁV VŮČI OTCI DÍTĚTE

 • rodičovská zodpovědnost a vyživovací povinnost otce k matce a k dítěti
 • náležitosti podání žaloby o určení otcovství
 • postup při zapsání rodičů do rodného listu dítěte
 • náležitosti podání žádosti o svěření dítěte do péče a určení výše výživného
 • postup při podání žaloby o rozvod manželství

BYDLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VYHOVUJÍCÍHO BYDLENÍ PRO ŽIVOT S DÍTĚTEM

 • práva nájemce bytu
 • zajištění bydlení na základě písemné smlouvy
 • zajištění bydlení se základním vybavením domácnosti a s odpovídajícími hygienickými normami
 • náležitosti vyplnění žádosti do azylových domů a městských bytů

ZAJIŠTĚNÍ FINANCÍ

 • základní přehled o sociálním a pojistném systému (dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, nemocenské dávky)
 • postup vyřizování sociálních a pojistných dávek
 • povědomost o nároku na výživné od otce dětí

HOSPODAŘENÍ S PENĚZI

 • sestavení reálného finančního rozpočtu a hospodaření podle něho
 • znalost povinností týkajících se povinných odvodů a plateb (zdravotní pojištění, poplatky za likvidaci odpadů, poplatky za TV přijímač-podmínky osvobození apod.)
 • možnosti poradenství v případě zadlužení

ZAMĚSTNÁNÍ

 • znalost práv, která může žena v době těhotenství a mateřství uplatnit vůči svému zaměstnavateli
 • možnosti pomoci při hledání práce

OHROŽENÍ DOMÁCÍM NÁSILÍM

 • možnosti pomoci v případě, kdy žena nedovede krize a konflikty pramenící z násilí ve vztahu řešit vlastními silami (Policie ČR, intervenční/krizové centrum, specializované poradny, psychoterapeutická pomoc)
 • znalost znaků domácího násilí a rozpoznání při kontaktu s partnerem
 • uvědomění si možných důsledků a rizik chování násilného partnera ve vztahu k sobě a dítěti/dětem
3. Cílem poradenství je předat informace, příp. poskytnout doprovod, aby žena mohla využívat služeb státních institucí a dalších organizací, které jí pomohou k obstarání jejích osobních záležitostí souvisejících s těhotenstvím a mateřstvím.

Soustředíme se na předání informací v těchto oblastech:

 • využití přirozených zdrojů podpory pro zvládnutí krizového stavu (rodina, přátelé,
  svépomoc v komunitě)
 • znalost služeb využitelných při řešení své situace a postup při komunikaci s nimi
  • zdravotnické služby: mateřská a těhotenská centra, lékaři
  • sociální služby: specializované poradny, probační a mediační služba, sociálně aktivizační služby, nízkoprahová zařízení, K-centra, intervenční centra, azylové domy včetně zprostředkování kontaktu na Domov pro dětský život
  • pedagogické služby: raná péče, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny
  • služby úřadů a dalších institucí: OSPOD, úřady práce, městské/obecní úřady, státní správa sociálního zabezpečení
  • další: pěstouni, adopce maminek, neformální pomoc dalších subjektů (např. zprostředkování potravinové a materiální pomoci)
 • znalost povinnosti spolupracovat s OSPOD, probační a mediační službou, s pěstouny a dalšími organizacemi soudem určenou spolupráci a nutnost reagovat na výzvy orgánů, jako jsou úřady, soudy, policie, exekutoři a věřitelé

Cílová skupina

Ženy a nezletilé dívky z celé České republiky, které se v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím ocitly v obtížné situaci.
Za obtížnou situaci považujeme nepříznivou sociální situaci (např. ztráta bydlení, ztráta pravidelného příjmu, nefungující vztahy, krizová situace v důsledku nečekaného těhotenství, ohrožení práv a zájmů, neznalost práv, povinností a dostupných služeb), kvůli které nejsou tyto ženy schopny zabezpečovat a naplňovat své životní potřeby.

Jedná se o:

 • ženy, které nemají zázemí a finanční prostředky pro život s dítětem
 • ženy, které jsou svým okolím nuceny k potratu
 • ženy, které zvažují umělý potrat jako východisko své situace
 • ženy, které zvažují dát dítě po narození k adopci
 • ženy, které v těhotenství opustil partner, nebo nemají rodinné zázemí
 • ženy, které žijí ve vztahu, kde je přítomno násilí a těhotenství nebo mateřství je pro ně impulsem takový vztah opustit
 • ženy, které potřebují vědět, na jakou finanční podporu od státu mají v době
  těhotenství a mateřství nárok
 • ženy, které potřebují znát svoje práva a povinnosti související s těhotenstvím a
  rodičovstvím

Poradenství můžeme poskytnout ženám, které komunikují verbálně v českém jazyce na úrovni, která je k poradenskému rozhovoru potřeba, nebo které si zajistí tlumočníka, pomůcky či jiný prostředek, který rozhovor umožní. Prostory Poradny jsou bariérové, ženám s kočárkem rádi pomohou pracovníci Poradny. Ženám, které potřebují bezbariérový přístup, nabízíme možnost domluvit konzultaci mimo prostory Poradny

Zásady

1. Respektující přístup – respektujeme témata a emoce, s nimiž klientka přichází, ctíme rozhodnutí, k nimž dospěje, důvěřujeme schopnostem a možnostem růstu klientky.
2. Individuální přístup – poradenství poskytujeme v souladu s individuálními potřebami a cíli klientky s ohledem na její kompetence a možnosti.
3. Aktivizující přístup – podporujeme klientku, aby zvyšovala svou samostatnost a nezávislost a nacházela co nejvíce zdrojů podpory v přirozené komunitě.
4. Přístup zachovávající anonymitu – pokud si to klientka přeje, může vystupovat anonymně.