POSLÁNÍ

Azylový dům Domov pro dětský život provozovaný Na počátku, o. p. s. poskytuje ubytování těhotným ženám, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky, a dále matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Pomoc a podpora, které těmto ženám nabízíme, vychází z jejich individuálních potřeb a je poskytována způsobem, který je podporuje v aktivním řešení jejich situace, v rozvoji dovedností pro samostatný život a směruje je k začlenění zpět do přirozené komunity.

CÍLE

Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného dítěte. Dále je to podpora zdravého vývoje dětí prostřednictvím posílení kompetencí jejich matek.
Realizací služby směřujeme k tomu, aby bylo dosaženo následujících cílů:

OBLAST BYDLENÍ A VEDENÍ DOMÁCNOSTI

 • uživatelka má zajištěné následné místo k bydlení
 • uživatelka má potřebné znalosti a osvojené dovednosti ve vedení domácnosti

OBLAST FINANCÍ

 • uživatelka má potřebné znalosti a osvojené dovednosti v hospodaření s penězi

OBLAST UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A ZÁJMŮ

 • uživatelka se orientuje v sociálně právní oblasti a má přehled o institucích, v rámci kterých může požádat o pomoc a uplatnit své zájmy
 • uživatelka se orientuje v místní komunitě a využívá dostupnou síť služeb

OBLAST PÉČE O DÍTĚ A JEHO ROZVOJ

 • uživatelka je připravená na příchod dítěte
 • uživatelka umí pečovat o své dítě a rozvíjí dítě přiměřeně jeho potřebám

OBLAST ROZVOJE VZTAHU K SOBĚ A K DRUHÝM

 • uživatelka má osvojené formy péče o sebe, své zdraví a duševní stabilitu
 • uživatelka navazuje a udržuje zdravé vztahy s rodinou, přáteli a druhými lidmi

CÍLOVÁ SKUPINA

Těhotné ženy v tíživé životní situaci (včetně nezletilých žen), které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky.
Matky s dětmi v tíživé životní situaci, kdy věk dětí nesmí při přijetí do Domova přesáhnout hranici 10 let.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Při poskytování služby se řídíme následujícími zásadami:

 • zásada individuálního přístupu – služba je poskytována s respektem k individuálním potřebám a cílům uživatelek s ohledem na jejich kompetence a možnosti
 • zásada bezpečnosti – služba je poskytována tak, aby byla zachována práva uživatelek
 • zásada aktivního přístupu – služba je poskytována tak, aby podporovala aktivitu uživatelek a zvyšovala jejich samostatnost a nezávislost na sociální službě
 • zásada sociálního začleňování – služba je poskytována tak, aby posilovala začleňování uživatelek do prostředí přirozené komunity
 • zásada odbornosti – služba je poskytována kvalifikovaným personálem s příslušným vzděláváním, zkušenostmi a předpoklady pro tuto práci
 • zásada mlčenlivosti – pracovníci jsou při poskytování služby vázáni mlčenlivostí