POSLÁNÍ

Naším posláním je nabídnutí pomoci spojené s přechodným ubytováním matkám a jejich dětem, s cílem posílit dovednosti, znalosti a informovanost uživatelek tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti.

Pomoc poskytujeme způsobem, který uživatelky podporuje v aktivním řešení jejich situace, a to rozvojem jejich schopností a dovedností v oblastech bydlení, vedení domácnosti, hospodaření s finančními prostředky, zaměstnání a uplatňování jejich oprávněných zájmů.

CÍLE

 • v oblasti bydlení a vedení domácnosti: uživatelka má zajištěné následné místo k bydlení a upevněné dovednosti související s vedením domácnosti
 • v oblasti financí a zaměstnání: uživatelka dokáže hospodařit s penězi, je aktivní při hledání zaměstnání, příp. si dokáže udržet pracovní pozici
 • v oblasti uplatňování práv: uživatelka je orientovaná ve vlastních právech a povinnostech a je vybavena dovednostmi k jejich uplatňování, v případě potřeby dokáže vyhledat odbornou pomoc a má přehled o institucích a ostatních zdrojích přirozené komunity
 • v oblasti výchovy dítěte: uživatelka zvládne péči o dítě, popř. umí vyhledat odbornou pomoc, je vybavena dovednostmi pro řešení výchovných a vzdělávacích potřeb dětí a dokáže zajistit podmínky pro volnočasové aktivity dětí
 • v oblasti péče o sebe: uživatelka má osvojené formy péče o sebe, své zdraví a duševní stabilitu, ví, jak řešit krizové situace a vyhledat odbornou pomoc

CÍLOVÁ SKUPINA

 • matky s dětmi v obtížné životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami ani prostřednictvím jiné pomoci v jejich přirozeném prostředí (odchod z jiného AD, ztráta přístřeší, ohrožující vztahové problémy, nedostatečné rodičovské kompetence, apod.)
 • matky s dětmi, které jsou ohroženy násilným jednáním ze strany osob blízkých

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • zásada individuálního přístupu: respektujeme individuální potřeby a cíle uživatelek, s ohledem na jejich kompetence a možnosti
 • zásada bezpečnosti: zachováváme práva a svobodu uživatelek
 • zásada aktivního přístupu: podporujeme aktivitu uživatelky, aby zvyšovala svou samostatnost a nezávislost
 • zásada sociálního začleňování: posilujeme začleňování uživatelek do prostředí přirozené komunity
 • zásada odbornosti: službu poskytujeme prostřednictvím kvalifikovaného personálu s příslušným vzděláváním, zkušenostmi a předpoklady pro tuto práci
 • zásada mlčenlivosti: při poskytování služby jsou pracovníci vázáni mlčenlivostí