Veřejný závazek Poradny Na počátku


Poslání

Posláním Poradny Na počátku je přispívat k ochraně nenarozených dětí prostřednictvím podpory  těhotných žen, které se v důsledku těhotenství dostávají do nepříznivé situace. Důvodem této nepříznivé situace bývá nepřijetí těhotenství lidmi z nejbližšího okolí, chybějící zázemí pro život s dítětem nebo vnitřní konflikt ženy související s neplánovaným očekáváním dítěte. A dále podpora žen, které v době těhotenství a mateřství nemají potřebné informace, dovednosti a podmínky pro to, aby mohly v bezpečném a vyhovujícím prostředí vychovávat své dítě.

Cíl

Cílem poradenství je poskytnout podporu a pomoc ženám, které se rozhodují, zda donosit své dítě a dále ženám, které v době těhotenství a mateřství nemají potřebné informace, dovednosti a podmínky pro to, aby mohly v bezpečném a vyhovujícím prostředí vychovávat své dítě.

 1. Cílem poradenství je, aby se žena zorientovala ve své situaci neplánovaného těhotenství, získala maximum informací k jednotlivým možnostem řešení a dospěla k rozhodnutí, s nímž je vnitřně v souladu.

To znamená:

 • ví, co se v průběhu těhotenství děje s jejím tělem, jak se vyvíjí její dítě před narozením
 • má informace o zdravotních i psychických důsledcích potratu, ví o riziku postinterrupčního syndromu – ženám, které zvažují umělé ukončení těhotenství, nabízíme prostor pro zvážení svého rozhodnutí a důvodů, které je k tomuto rozhodnutí vedou – konečnou volbu těchto žen respektujeme, ať je jakákoli
 • ví, jaké jsou formy náhradní rodinné péče a jak probíhá proces svěření dítěte do těchto forem péče
 • ví, jaká je role OSPOD v procesu svěření dítěte do náhradní rodinné péče a jaké jsou možnosti pomoci neziskových organizací zaměřených na náhradní formy rodinné péče
 • žena nahlíží na všechny faktory, které hrají v situaci neplánovaného těhotenství roli, uvědomuje si možnosti řešení, a má informace o důsledcích jednotlivých variant
 • žena si uvědomuje, co je pro ní v dané situaci důležité, co má pro ni nejvyšší hodnou a čeho je připravena se vzdát
 • žena učinila volbu a získala podporu v nesení zátěže s volbou spojené
 1. Cílem poradenství je, aby žena znala svá práva a oprávněné zájmy a dokázala je uplatňovat.

To znamená:

V OBLASTI RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI

 • zná své povinnosti ve vztahu k dítěti a důsledky zanedbání povinné péče
 • ví, jaká je role orgánu sociálně-právní ochrany dětí a jaké jsou jeho pravomoci
 • nezletilé dívky ví, jak je omezena jejich rodičovská odpovědnost a co z toho pro ně vyplývá za práva a povinnosti

V OBLASTI OTCOVSTVÍ A UPLATNĚNÍ PRÁV VŮČI OTCI DÍTĚTE

 • ví, jaká je rodičovská zodpovědnost a vyživovací povinnost otce k ní i k dítěti
 • ví, kde a jak může podat žádost o určení otcovství
 • ví, jak postupovat při zapsání rodičů do rodného listu dítěte
 • ví, kde a jak může podat žádost o svěření dítěte do péče a určení výše výživného
 • ví, kde a jak může podat žádost o rozvod

V OBLASTI BYDLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTU S DÍTĚTEM VYHOVUJÍCÍHO BYDLENÍ

 • zná práva nájemce bytu
 • je schopna si zajistit bydlení na základě písemné smlouvy
 • je schopna si zajistit bydlení se základním vybavením domácnosti a s odpovídajícími hygienickými normami
 • umí vyplnit žádosti do azylových domů a městských bytů

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ FINANCÍ

 • ví, na jaké sociální a pojistné dávky má nárok, kde o ně požádat a dokáže vyplnit příslušné formuláře
 • má základní přehled v sociálním systému (dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, životní a existenční minimum)
 • uplatňuje nárok na výživné od otce dětí

V OBLASTI HOSPODAŘENÍ S PENĚZI

dokáže sestavit reálný finanční rozpočet a na základě něj s penězi hospodařit a tím se vyhnout finanční nestabilitě a jejím nepříjemným důsledkům, k nimž dochází, když se příjmy a výdaje pouze odhadují

 • zná své povinnosti týkající se povinných odvodů a plateb (zdravotní pojištění, poplatky za likvidaci odpadů, poplatky za TV přijímač-podmínky osvobození apod.)
 • v případě zadlužení dokáže vyhledat účinnou pomoc a podnikat kroky k řešení dané situace, dále se nezadlužovat a vytvářet finanční rezervu

V OBLASTI ZAMĚSTNÁNÍ

 • ví, jaká práva může v době těhotenství a mateřství uplatnit vůči svému zaměstnavateli
 • ví, kam se obrátit o pomoc při hledání práce

V OBLASTI OHROŽENÍ DOMÁCÍM NÁSILÍM

 • ví, kde vyhledat pomoc v případě, kdy krize a konflikty pramenící z násilí ve vztahu, nedovede řešit vlastními silami (Policie ČR, intervenční/krizové centrum, specializované poradny, psychoterapeutická pomoc)
 • zná znaky domácí násilí a rozpozná je při kontaktu s partnerem
 • uvědomuje si možné důsledky a rizika chování násilného partnera na sebe a dítě/děti
 1. Cílem poradenství je, aby žena uměla využívat služeb, které jí pomohou k obstarání jejích osobních záležitostí.

To znamená:

 • ví, jaké služby může využít při řešení své situace (Úřad práce, městský úřad, specializované poradny, mateřská a těhotenská centra, lékaři, raná péče, sociálně aktivizační služby, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, nízkoprahová zařízení, K-centrum, intervenční centrum, azylové domy)
 • zvládá komunikaci s těmito službami, případně ví, kde může najít podporu a asistenci v komunikaci s těmito službami
 • využívá i neformální možnosti pomoci (adopce maminek, svépomoc v komunitě)
 • jedná a je v kontaktu s orgánem sociálně právní ochrany dětí, s probační a mediační službou, s pěstouny a dalšími organizacemi, pokud s nimi má navázanou, nebo soudem určenou spolupráci
 • umí reagovat na výzvy orgánů, jako jsou úřady, soudy, policie, exekutoři a věřitelé
 1. Cílem poradenství je, aby žena dokázala rozpoznat své potřeby směřující ke zdravému seberozvoji.

To znamená:

 • ví, jaké změny v citovém prožívání mohou v těhotenství probíhat
 • ví, jak se vytváří vazba matka-dítě a jakými způsoby podpořit rozvoj této vazby
 • dovede ve svém okolí najít zdroje podpory pro zvládnutí krizového stavu
 • ví, jaké jsou zdravé vzory mužské a ženské role ve vztazích a výchově dětí
 • dokáže si uvědomit příčiny potíží ve vztazích a své potřeby v těchto vztazích

Cílová skupina

Ženy a nezletilé dívky z celé České republiky, které se v souvislosti s těhotenstvím a raným mateřstvím (tj. s dítětem do věku čtyř let) ocitly v obtížné situaci.

Za obtížnou situaci považujeme nepříznivou sociální situaci (např. ztráta bydlení, ztráta pravidelného příjmu, nefungující vztahy, krizová situace v důsledku nečekaného těhotenství, ohrožení práv a zájmů, neznalost práv, povinností a dostupných služeb), kvůli které nejsou tyto ženy schopny zabezpečovat a naplňovat své životní potřeby.

Jedná se o:

 • ženy, které nemají zázemí a finanční prostředky pro život s dítětem
 • ženy, které jsou svým okolím nuceny k potratu
 • ženy, které zvažují umělý potrat jako východisko své situace
 • ženy, které zvažují dát dítě po narození k adopci
 • ženy, které v těhotenství opustil partner, nebo nemají rodinné zázemí
 • ženy, které žijí ve vztahu, kde je přítomno násilí a těhotenství nebo mateřství je pro ně impulsem takový vztah opustit
 • ženy, které potřebují vědět, na jakou finanční podporu od státu mají v době těhotenství a mateřství nárok
 • ženy, které potřebují znát svoje práva a povinnosti související s těhotenstvím a rodičovstvím

Poradenství můžeme poskytnout ženám, které komunikují verbálně v českém jazyce na úrovni, která je k poradenskému rozhovoru potřeba, nebo které si zajistí tlumočníka, pomůcky či jiný prostředky, který rozhovor umožní. Prostory Poradny jsou bariérové, ženám s kočárkem rádi pomohou pracovníci Poradny. Ženám, které potřebují bezbariérový přístup, nabízíme možnost domluvit konzultaci mimo prostory Poradny. 

Zásady

 1. Ctíme hodnotu lidského života od okamžiku početí a chceme přispět k jeho ochraně.
 2. Respektujeme  Vaše témata, emoce, rozhodnutí a  individuální potřeby, se kterými přicházíte.
 3. Podporujeme Vás v samostatném rozhodování a jednání.
 4. Důvěřujeme Vašim schopnostem a možnostem růstu.
 5. Podporujeme Vás v nacházení a posilování sebedůvěry.


ARCHIV: