Základní informace o programu

Úroveň provádění: všeobecná prevence

Oblast zaměření: specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování

Cílová skupina: děti staršího školního věku (9.ročník ZŠ, 1.ročník SŠ)

Forma: interaktivní

Délka programu: dlouhodobý

Poskytovatel: Na počátku, o. p. s.

Autor: Národní iniciativa pro život, o. p. s.

 • Popis programu
  Preventivní program Nečekané těhotenství je zaměřen na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Program směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je hodnota lidského života, věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.

  Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

 • Východiska
  Rizikové sexuální chování může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, a to jak v čase, kdy se odehrává, tak i v budoucnosti. Následně se může projevit ve vývoji psychiky (např. posun hodnot, posílení manipulativních schopností, oploštělost emocionality), v psychologicko-sexuologické oblasti (např. psychosexuální nezralost, preference patologických sexuálních aktivit, upřednostňování virtuálního erotického materiálu před normálním lidským kontaktem, nejasná, resp. nevyhraněná sexuální orientace apod.), ve zdravotní (např. pohlavně přenosné nemoci včetně HIV/AIDS, narkomanie) a sociální oblasti (navazování neadekvátních sociálních vazeb, ztráta vztahů nebo nekvalitní vztahové vazby, problémy v rodině atd.)

  K rizikovému sexuálnímu chování patří předčasný začátek pohlavního života, vysoká frekvence pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuita, prostituční chování, prezentování vlastních explicitně erotických materiálů na internetu, krvavé sexuální praktiky, vaginální, anální a orální styk bez použití kondomu mimo dlouhodobé partnerství, kde se předpokládá věrnost partnerů.

  Předčasný začátek intimního života je spojen s mnohými riziky, mezi nimi i s nečekaným těhotenstvím a jeho následky.

 • Cíle programu
  Žáci chápou základní principy lidské plodnosti a početí člověka (tvorba pohlavních buněk, ovulace, menstruace, biologický vznik lidského života – lektor průběhu lekce ověřuje systémem zpětnovazebních otázek).

  Žáci dokáží rozlišit jednotlivé etapy svého prenatálního vývoje (skupinová práce s modely plodu).

  Žáci umí rozlišit, co je zodpovědné a nezodpovědné chování v oblasti sexuality, dokáží popsat význam a výhody plánovaného rodičovství (práce ve dvojicích a týmech, práce s příběhy).

  Žáci znají možnosti, jak řešit nečekané těhotenství, dokáží zvážit výhody a nevýhody řešení (práce ve dvojicích, hraní rolí v modelových situacích.).

  Žáci v rámci společné diskuse hodnotí spolehlivost a rizika antikoncepčních metod.

  Žáci popisují své pocity a obhajují svá rozhodnutí v modelové situaci nečekaného těhotenství, vyhodnocují si svůj postoj k nenarozenému životu (práce ve dvojicích, kolečko obav, anketa rozhodnutí a následná diskuse s celým týmem).

 • Cílová skupina
  Věk: Starší školní věk

  Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže

  Instituce: Žáci základních a středních škol (9.ročník ZŠ, 1. ročník SŠ).

  Program je uzpůsoben svým tematickým rozsahem, hloubkou záběru i náročností možnostem, potřebám a věku žáků 9. tříd ZŠ nebo 1. ročníku SŠ. Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Program prošel pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Program je pravidelně obsahově i metodicky aktualizován a pomocí evaluačních nástrojů korigována.

 • Časová struktura
  Program je rozložen do dvou setkání. Jedno setkání trvá 90 min (tzn. 2 vyučovací hodiny) a po týdnu následuje druhé setkání (opět 2 vyučovací hodiny).
 • Cena lekcí pro jednu třídu
  1250Kč, od 1. 9. 2023 1800 Kč za celý program (tzn. 4 vyučovací hodiny)
 • Cestovné
  Veřejnou dopravou nebo autem 3 Kč/km
 • Obsah programu
  Program je rozdělen do dvou setkání, cca po týdnu. Čas mezi setkáními slouží posluchačům k tomu, aby mohli nad tématem přemýšlet a připravili se k diskusím. Program probíhají interaktivní formou, využívají komunitní kruh, diskusi, práci ve dvojicích, skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy.

  Obsah Programu je zaměřen na biologickou, psychologickou a sociální dimenzi rodičovství, na zvýšení znalostí týkajících se lidské plodnosti, početí a prenatálního vývoje, a rizik předčasného vstupu do intimity, včetně nečekaného těhotenství.. Smyslem programu je umožnit žákům, aby si sami pro sebe objevili hodnotu lidského života, učili se přijímat vlastní zodpovědnost a do intimity nespěchali. Žáci budují své sebevědomí a odolnost proti tlaku vrstevníků. Smyslem je také přivést žáky k poznání, že za svůj život jsou odpovědní sami.

1.hodina

seznámení s lektorem, tématem, očekávání třídy, pravidla

základní principy plodnosti

početí – začátek lidského života

prenatální vývoj člověka do porodu

2. hodina

nečekané těhotenství, okolnosti, podmínky pro přijetí dítěte

možnosti řešení situace – dítě přijmout, uvolnit po porodu k adopci, ukončení těhotenství

prevence – jak se do takové situace nedostat (připravenost na intimitu, intimita v láskyplném vztahu, ochrana před těhotenstvím antikoncepčními metodami)

3. hodina

přivítání po týdnu, prostor pro otázky z minula, diskuse, co koho zaujalo

preventivní spot “Osobnost” – diskuse, jak respektovat právo ženy na svobodnou volbu a současně právo dítěte na život – společné hledání řešení

prevence – rozvíjíme do hloubky téma: jak se do takové situace nedostat (diskuse nad otázkami: Proč někdy spěcháme do intimity? Co pro tebe znamená láskyplný vztah?, modelové situace na téma důvěra, antikoncepční metody – podrobně spolehlivost, pozitiva, negativa)

4. hodina

spot “Retrospektiva” – diskuse nad nečekaným těhotenstvím

hra na nečekané těhotenství – hledání vlastních pocitů, obav, řešení a jejich podmínek

příběhy k jednotlivým možnostem řešení nečekaného těhotenství

závěrečné shrnutí

prostor pro závěrečnou diskusi

evaluační dotazník pro žáky, pro pedagoga

rozloučení