Poradna Na počátku je registrovaná sociální služba. Poskytuje odborné sociální poradenství. Všechny služby Poradny jsou bezplatné. Pokud chcete, můžete vystupovat anonymně.

V Poradně pracují sociální pracovnice a psycholožka. Jsou vázány mlčenlivostí, to znamená, že údaje, které se o vás dozví, bez vašeho souhlasu nesdělují dalším osobám.

Konzultace trvá obvykle 60 minut. V otevírací době můžete přijít bez objednání. Je možné domluvit si čas konzultace dopředu. Můžete přijít se svým dítětem/dětmi. V poradenské místnosti je pro děti hrací koutek, přebalovací pult, je zde možnost nakojit nebo nakrmit dítě.

Nabízíme pomoc v těchto oblastech:

NEPLÁNOVANÉ TĚHOTENSTÍ 

 • pomoc zorientovat se ve vlastní situaci (bezpečný prostor pro sdílení pocitů, myšlenek, možnost poradit se)
 • získat přehled o možných východiscích (stát se matkou, adopce, pěstounská péče, potrat)
 • dospět k rozhodnutí, s nímž jste vnitřně v souladu (konečnou volbu respektujeme, ať je jakákoliv)
 • možnost konzultovat s gynekoložkou komplikovaný zdravotní stav v těhotenství
 • informace o možných zdravotních i psychických důsledcích potratu, riziko postabortivního syndromu
 • informace o průběhu procesu svěření dítěte do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounství) nebo do jiných forem výchovy (dětský domov, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), babybox
 • informace o možnosti využití utajovaného porodu
 • informace o roli OSPOD v procesu svěření dítěte do náhradní rodinné péče nebo jiných forem výchovy, možnosti pomoci neziskových organizací zaměřených na formy náhradní rodinné péče
 • informace o možnostech vhodného bydlení, možnost zprostředkovat službu azylového domu pro matky s dětmi Domov pro dětský život

TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ 

 • informace o průběhu těhotenství, psychické a fyzické změny v období těhotenství, vývoj dítěte před narozením
 • vyhledání lékařské pomoci (gynekolog, porodnice, jiný specialista)
 • vnímání sebe sama jako matky a postoj k vlastnímu mateřství (přijetí těhotenství, narození dítěte, jaká máma bych chtěla být)
 • vytváření vazby matka-dítě a způsoby podpory rozvoje této vazby (informace o vztahové vazbě=attechmentu, co ovlivňuje dítě během těhotenství a po narození)
 • příprava na porod a šestinedělí (jak to probíhá v porodnici, co si vzít s sebou, jak pečovat o sebe a dítě, kontakty na porodnice, další služby, jak zajistit péči o další děti)

ZTRÁTA TĚHOTENSTVÍ NEBO DÍTĚTE 

 • pomoc v krizi (psychická podpora a pomoc)
 • doprovázení v procesu truchlení a uzdravení (bezpečný prostor pro sdílení pocitů a toho, co se stalo)
 • informace o nároku na dávky, práva a povinnosti v zaměstnání (na jaké dávky bude mít rodina nárok, jak postupovat v zaměstnání, na jaké volno mají rodiče nárok)
 • informace k vyřizování záležitostí týkající se narození a úmrtí dítěte (jak vyřídit doklady – rodný a úmrtní list, jaké jsou možnosti rozloučení, pohřbu)
 • hledání a posílení zdrojů pomoci a podpory, předání kontaktů na jiné služby (jak o tom, co se stalo, mluvit s rodinou nebo okolím, kde mohu najít pomoc)

PÉČE O DĚTI

 • informace týkající se určení otcovství (jak postupovat při zapsání rodičů do rodného listu dítěte, při podání žaloby o určení otcovství)
 • práva a povinnosti rodičů vůči dětem (zajištění výživného, jak postupovat, když otec neplatí výživné, poskytnutí vzorů návrhů a žalob k soudu)
 • práva a povinnosti nezletilých rodičů (jaké mají práva a povinnosti, role poručníka, specifika při určování otcovství, na jaké dávky mají nárok, jak skloubit mateřství a školu)
 • péče o dítě/děti po rozchodu rodičů, rozvodu (možnosti péče po rozchodu, postup svěření dítěte do péče, poskytnutí vzorů návrhů a žalob k soudu, kontakty na odborné služby – psycholog, mediátor, asistovaný kontakt a předávání)
 • role OSPOD (co má na starosti, jak pracuje, jaké má práva a povinnosti)
 • průběh procesu svěření dítěte do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounství) nebo jiných forem výchovy (ZDVOP, dětský domov) – co se děje, když je dítě umístěno mimo svoji biologickou rodinu, jak zůstat s dítětem v kontaktu, jaká je role soudu, OSPODU dalších úřadů a organizací
 • základní potřeby dítěte (informace o tom, co dítě v určitém věku potřebuje, jak se o něj postarat)

FINANCE A MAJETEK 

 • využití sociálních dávek (na jaké dávky od státu vzniká nárok, jak a kde o dávky požádat, pomoc s vyplněním formulářů)
 • hospodaření s penězi (orientace ve své finanční situaci, pravidelné vedení rozpočtu, jak ušetřit a zvládnout zabezpečit sebe i dítě/děti)
 • informace o rizicích půjček (výhodnost půjčky, zvážení možnosti splácet)
 • řešení dluhů a exekucí (identifikace vlastních dluhů a závazků, tvorba splátkového kalendáře, komunikace s exekutorem)

ZÁKLADNÍ DOKLADY 

 • vyřízení osobních dokladů (občanský průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny)
 • zařizování po narození dítěte (jak vyřídit rodný list, přihlášení ke zdravotní pojišťovně, kde narození dítěte hlásit)

BYDLENÍ 

 • hledání vhodného bydlení (vhodnost bytu i s ohledem na výši nájmu)
 • pomoc s hledáním podnájmu a s vyplněním žádostí (azylové domy pro matky s dětmi a další pobytové služby, žádost o obecní byt)
 • náležitosti nájemní smlouvy (orientace ve smlouvě, znalost závazků vyplývajících ze smlouvy)
 • udržení si bydlení (plnění finančních závazků spojených s bydlením)

ZAMĚSTNÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

 • práva těhotné ženy a matky v zaměstnání (o co může v zaměstnání žádat, co nemůže vykonávat, speciální ochrana těhotných a rodičů)
 • skloubení mateřství a studia (přerušení studia, možnost individuálního plánu)
 • hledání pracovního uplatnění (schopnost napsat životopis, orientace na pracovním trhu, sebeprezentace a komunikace se zaměstnavateli)
 • doplnění vzdělání (rekvalifikace, kurzy)
 • role Úřadu práce (co má na starosti, jak pracuje, jaké má práva a povinnosti)

ZDRAVÍ A BEZPEČÍ 

 • péče o zdraví ženy a zdraví dětí (registrace u lékaře a jeho návštěva, udržování zdravotního stavu – užívání léků, dodržování diety)
 • vyhledání lékařské pomoci (praktický lékař, pediatr, gynekolog atd.)
 • psychická stabilizace, pomoc v krizi (podpora při péči o sebe, o své zdraví a duševní stabilitu – umění relaxace, sebereflexe, zdroje pro načerpání síly)
 • podpora při zvládání krizí a konfliktních situací (znaky rizikového chování u sebe i okolí, možnosti řešení, vyhledání pomoci)

VZTAHY, OHROŽENÍ DOMÁCÍM NÁSILÍM 

 • vztah k sobě (posílení sebedůvěry, jak se starat o sebe, kde čerpat sílu)
 • vztah s rodinou/s partnerem (orientace při potížích v partnerských a rodinných vztazích, vytváření zdravých vztahů, komunikace)
 • znaky domácího násilí a ochrana před ním (jak rozpoznat domácí násilí, jak se chovat k násilníkovi, jak se bránit, jak zajistit bezpečí pro sebe a děti – Policie ČR, intervenční/krizové centrum, psychoterapeutická pomoc)
 • sociálně právní pomoc ze strany státu (předběžné opatření na vykázání agresora, svěření dítěte do péče, vypracování žádosti o rozvod, odškodnění obětí trestných činů)

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SLUŽBAMI A ÚŘADY 

 • informace o dalších službách, které by mohly pomoci (sociální, zdravotní, pedagogické, úřady a další instituce)
 • předání kontaktů (v případě potřeby zprostředkování kontaktu, možnost zatelefonovat nebo jinak zkontaktovat službu/úřad)
 • pomoc s vyplněním žádostí/formulářů, možnost vytisknout nebo okopírovat nutné dokumenty
 • znalost povinnosti spolupráce (s OSPOD, probační a mediační službou, s pěstouny a dalšími organizacemi soudem určenými; dále spolupráce a nutnost reagovat na výzvy orgánů jako jsou úřady, soudy, policie, exekutoři a věřitelé)
 • využití přirozených zdrojů podpory pro zvládnutí krizového stavu (rodina, přátelé, svépomoc v komunitě)

PSYCHOLOGICKÁ POMOC 

 • poskytnutí psychologické pomoci v situaci neplánovaného těhotenství, ztráty těhotenství či při psychických obtížích po prodělaném potratu, při obavách z budoucnosti, komplikovaném vztahu s otcem dítěte, přijetí těhotenství, mateřství, vztah k dítěti
 • jednorázová i dlouhodobá pomoc

MATERIÁLNÍ A POTRAVINOVÁ POMOC 

 • poskytnutí materiální pomoci (výbavička pro miminko, věci, které jsou potřeba v době těhotenství a po porodu, oblečení pro děti do 1 roku)
 • poskytnutí potravinové a další pomoci (potraviny, hygienické potřeby, možnost získání příspěvků z nadací a nestátních organizací)

 

Můžeme vám pomoci prakticky

 • pomůžeme vám s vyplněním příslušných formulářů, návrhů k soudu a v komunikaci s úřady
 • v případě potřeby vás můžeme doprovodit na úřady, k soudu
 • můžeme vám darovat výbavičku pro miminko do 1 roku nebo věci, které jsou potřeba v době těhotenství a po porodu
 • můžeme vám zprostředkovat potraviny nebo hygienické potřeby z Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.