I. FÁZE a její cíle (1. měsíc):  adaptace uživatelky na nové prostředí a zabydlení nové domácnosti, navázání kontaktu s institucemi v novém místě, stabilizace situace a zmapování aktuálních problémů uživatelky, obnova sil k řešení problémů a rozmyšlení individuálních cílů, kterých chce uživatelka v průběhu pobytu dosáhnout

II. FÁZE a její cíle (2. až 3. měsíc): konkretizace představy uživatelky o budoucnosti, tedy o čase, kdy se odstěhuje ze služby (představa o budoucím bydlení, finančním zajištění, zaměstnání/rekvalifikaci, organizaci péče o domácnost a děti, popř. vztah s partnerem či otcem dětí a představa o dalších možných zdrojích podpory), zpracování této představy do formy dlouhodobých cílů

III. FÁZE  a její cíle (4. měsíc pobytu až začátek IV. fáze): intenzivní práce na řešení sociální situace uživatelky týkající se především rizikových faktorů, které by mohly plán překazit

IV. FÁZE a její cíle (poslední měsíc): příprava na odchod, odpoutání se od ostatních uživatelek a pracovníků služby, seznámení se s budoucím prostředím, zařizování nového bydlení, kontaktování školky a školy pro děti, zajištění lékařské péče

Na základě vzájemné dohody  je dle Vašich možností a schopností definován rozsah poskytované služby, který může během daných fází zahrnovat níže uvedené činnosti:

Ubytování včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu a pro přípravu stravy:

 • poskytnutí ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti včetně zajištění podmínek pro úklid, praní a žehlení prádla a osobní hygienu
 • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy, případně pomoc při přípravě stravy

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a sociálního začleňování:

 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
 • poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj,  reflexi vlastního fungování ve vztazích a hledání nových vzorců chování
 • krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách atd.
 • poskytnutí poradenství při orientaci v oblasti fungování sociálních systémů, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • pomoc při zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro výchovně vzdělávací činnost s dětmi, pomoc při zajištění podmínek pro volnočasové aktivity

Pomoc se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, nácvik dotazování a komunikačních dovedností
 • doprovázení při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření v záležitostech týkajících se dítěte a na jednání v záležitostech týkajících se rodiny
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • zajištění hlídání dětí v době, kdy je potřebné si obstarat osobní záležitosti související s uplatňováním práv a oprávněných zájmů