Veřejný závazek Domova pro dětský život


POSLÁNÍ

Domov pro dětský život provozovaný brněnskou obecně prospěšnou společností Na počátku poskytuje azylové ubytování a sociální program těhotným ženám v tísni, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky. Pomoc těmto ženám vychází z jejich individuálních potřeb. Je poskytována způsobem, který je podporuje v aktivním řešení jejich situace, v rozvoji dovedností pro samostatný život a uživatelky směruje k začlenění zpět do přirozené komunity.

CÍLE

Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného dítěte a podpora jeho zdravého vývoje, o který usilujeme především prostřednictvím posílení kompetencí jeho maminky, uživatelky služby. Realizací služby směřujeme k tomu, aby s uživatelkami bylo dosaženo následujících cílů:

 • zajištění bezpečného místa pro prožití těhotenství a prvních šesti měsíců života maminky s dítětem,
 • zajištění následného místa k bydlení,
 • rozvíjení dovedností v oblasti péče o sebe a dítě,
 • získání dovedností souvisejících s vedením domácnosti,
 • zlepšení orientace ve vlastních právech a povinnostech,
 • nabytí informací o institucích přirozené komunity, které mohou být zdrojem pro naplnění potřeb uživatelky, a trénování dovedností jak služeb těchto institucí užívat,
 • rozvinutí dovedností potřebných pro zvládání krizí a konfliktů, posílení sebedůvěry a sebeúcty jako zdroje vnitřní síly pro hledání dobrého životního způsobu pro sebe a své děti,
 • začlenění do vztahové podpůrné sítě.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy v tísni, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky. Přednostně jsou přijímány ženy na počátku těhotenství. Služba je otevřená ženám z celé České republiky bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), společenské postavení, rasu nebo náboženskou příslušnost. Do Domova pro dětský život nemohou být přijaty ženy, jejichž onemocnění by ohrožovalo ostatní ubytované osoby (např. infekční onemocnění, závislosti, některá psychiatrická onemocnění).

PRINCIPY

 • začlenění uživatelky do běžné společnosti poskytnutím vzdělání a poradenství (např. kam a kdy se obrátit, jak žádat či jednat), poskytnutí doprovodu při kontaktech s institucemi, rodinou apod.
 • podpora nezávislosti na službě hledáním zdrojů pro uspokojení potřeb uživatelky v přirozené komunitě (např. v rodině, ve službách široké veřejnosti)
 • individuální přístup dle schopností a potřeb uživatelky,  rozvoj a posílení jejích silných stránek a vloh
 • zachování práv a svobod uživatelky
 • princip partnerství a vzájemné spolupráce při řešení různých situací
 • zachování mlčenlivosti
 • princip odbornosti; sociální pracovník neusiluje pouze o realizaci zájmů uživatelky, ale zastupuje též zájmy společnosti (např. zájmy dítěte); jsou-li pak zájmy uživatelky v rozporu se zájmy společnosti, úkolem sociálního pracovníka je vést dialog mezi těmito zájmy a hledat řešení, které je přijatelné pro společnost i uživatelku


ARCHIV: