Základní informace o programu

Úroveň provádění: všeobecná prevence

Oblast zaměření: specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování

Cílová skupina: děti středního školního věku (5. a 6. ročník ZŠ)

Forma: interaktivní

Délka programu: dlouhodobý

Poskytovatel: Na počátku, o. p. s.

Autor: Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ)

 • Popis programu
  Posláním programu je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. V první části se žáci seznamují s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce, etapami lidského vývoje od početí k porodu. Ve druhé části  se zabývají procesem dospívání, fyzickými změnami v dospívání, komunikací a vztahovými dovednostmi pro zodpovědné partnerství.

  Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit. Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je druhou lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.

  Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

 • Východiska
  Žáci v tomto věku procházejí náročným obdobím dospívání, kdy se mění jejich tělo a formuje osobnost a jejich postoje a hodnoty. Je to období, v němž mají zvýšenou potřebu rozumět těmto změnám a být ujištěni o vlastní hodnotě. Současně se začínají zajímat o druhé pohlaví a lidskou sexualitu. Jejich vnímání bývá deformováno médii. Potřebují prostor pro bezpečné a otevřené kladení otázek.
 • Cíle programu
  Žáci pojmenovávají, čím jsou žena a muž z psychologického a biologického hlediska podobní a čím se liší (úvodní aktivita).

  • Žáci si na základě vlastních zkušeností a pocitů osvojují/ uvědomují pojmy stud, soukromí, intimita (evokace – vzpomínky na rané dětství)
  • Žáci nahlas čtou číslo linky bezpečí 116 111 (Lektor seznamuje žáky s prevencí proti sexuálnímu zneužívání)
  • Žáci vyjadřují svůj názor na otázku: Kdy začal tvůj život, diskutují ve skupinách nad touto otázkou, učí se obhájit svůj názor a zároveň naslouchat názorům druhých.
  • Žáci si opakují funkci pohlavních buněk a průběhu početí, prenatálního vývoje a porodu (kvíz a diskuze).
  • Žáci si uvědomí svou biologickou jedinečnost (aktivita s otiskem prstu).
  • Žáci se seznamují s biologickými a psychickými změnami v dospívání ženy a muže, menstruace, poluce.
  • Žáci nacvičují principy zdravé a úspěšné vztahové komunikace (hraní rolí – rodina)
 • Cílová skupina
  Věk: střední školní věk

  Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.

  Instituce: Žáci základních škol (5.ročník).

  Lekce je uzpůsobena svým tematickým rozsahem, hloubkou záběru i náročností možnostem, potřebám a věku žáků 5. tříd ZŠ. Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Lekce prošla pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Lekce je pravidelně obsahově i metodicky aktualizována a pomocí evaluačních nástrojů korigována.

 • Časová struktura
  Program trvá 90 minut (2 vyučovací hodiny)
 • Cena pro 1 třídu
  900 Kč, od 1. 9. 2024 1000 Kč
 • Cestovné
  Veřejnou dopravou nebo autem 3 Kč/km
 • Obsah programu
  Program probíhá ve 2 vyučovacích hodinách. Probíhá interaktivní formou, využívá komunitní kruh, diskusi, práci ve skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy.
1. hodina

seznámení s lektorem, tématem, očekávání třídy, pravidla

1. pilíř lekce: výprava do minulosti – jak jsme vznikli

muž a žena – rozdíly, pohlavní ústrojí, pohlavní buňky, genetika

aktivita „Kdy začal tvůj život?“

aktivita: „Otisky prstů“

prenatální vývoj, porod – práce s modely a videi

2. hodina

2. pilíř lekce: výprava do budoucnosti – co se s námi děje v dospívání

znaky dospívání, menstruace, poluce

vztahy a jak na ně, láskyplný vztah, chození, vážná známost

aktivita „Kinder vajíčko“ – jaké vlastnosti by měl mít ten druhý/druhá

závěr, dotazníčky